Przejdź do treści
Wczytuję...

Ścieżka nawigacyjna

Start / Polityka Prywatności /

Polityka Prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI GASTROCHEF ŁUKASZ URBAN

 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Cel i zakres opracowania.

1. „Polityka prywatności GastroChef Łukasz Urban”, zwana dalej „Polityką", określa zasady przetwarzania oraz sposób wykorzystania danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez firmę GastroChef Łukasz Urban z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Brzeski, nr 35, NIP 9521984417,  REGON 142389232.

2. Polityka obejmuje całokształt działalności firmy GastroChef Łukasz Urban, która oferuje  sprzedaż urządzeń i wyposażania zapleczy kuchennych, magazynowych, chłodniczych 
i sklepowych poprzez sklep internetowy funkcjonującego pod adresami: https://gastrochef.pl/  i  https://www.gastronomiczne.pl/ oraz salon firmowy zlokalizowany pod adresem wskazanym w ust. 1.  Firma zapewnia również fachowe doradztwo oraz  świadczy usługi, począwszy od projektu poprzez prawidłowy dobór sprzętu,  montaż, organizację szkoleń i pokazów, aż po serwis urządzeń. 

1.2.    Definicje.
Ilekroć w Polityce jest mowa o:

1) Administratorze – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; 

2)  danych osobowych – rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

3)  RODO – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);

4)    Użytkowniku – rozumie się przez to podmiot, korzystający z serwisu GastroChef Łukasz Urban, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;
5)    urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych serwisu (np. komputer, telefon, tablet);

6)  marketingu bezpośrednim – rozumie się przez to przesyłanie Użytkownikowi danych 
za pomocą dostępnych środków komunikacji tradycyjnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych, w celu wywołania określonej reakcji Użytkownika, w szczególności zachęcającej go do nabywania określonych towarów i usług;

7)  profilowaniu – rozumie się przez to formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

8)  przetwarzaniu – rozumie się przez operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

9)  Serwisie Administratora – rozumie się przez to strony internetowe GastroChef Łukasz Urban dostępne pod adresami https://gastrochef.pl/  i https://www.gastronomiczne.pl/;

10)  Sklepie Internetowym – rozumie się przez to sklep internetowy GastroChef Łukasz Urban, dostępny w Serwisie Administratora, umożliwiający prowadzenie handlu elektronicznego, w zakresie sprzedaży produktów i urządzeń gastronomicznych;

11)   Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

12)  zgodzie - rozumie się przez to  konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

II.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W GASTROCHEF ŁUKASZ URBAN


2.1.    ZASADY OGÓLNE
1.    GastroChef Łukasz Urban, właściciel Serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania Pani/Pana prywatności. 

2.    GastroChef Łukasz Urban dokłada szczególnej staranności, aby Pani/Pana dane osobowe były:

1)    przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym, w szczególności z RODO i Ustawą;

2)    zbierane w wyraźnie określonych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

3)    adekwatne, poprawne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne do realizacji celów,  w jakich są przetwarzane;

4)    przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania;

5)    przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową  utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

2.2.    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: GastroChef Łukasz Urban 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Brzeski, nr 35, NIP 9521984417,  REGON 142389232, zwany dalej Administratorem.

2.3.    KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH.
Z Administratorem można skontaktować się:
1)    przesyłając e - maila na adres: ado@gastrochef.pl;
2)    wykorzystując pocztę tradycyjną, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora; 
3)    telefonicznie: 22 270 61 13.

2.4.    CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: 

1)    przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej informacji o nowościach 
i wyprzedażach produktów oferowanych przez Administratora, jeżeli Pani/Pan wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

2)    udostępnianie Pani/Panu treści gromadzonych w Serwisie Administratora (w przypadku, gdy nie ma Pani/Pan założonego konta w Serwisie) oraz zapewnienia podstawowych jego funkcji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a jeżeli wyraziła Pani/Pan stosowną (dobrowolną) zgodę, Pani/Pana dane będą przetwarzane również w celu dostarczenia usług, ofert i komunikatów dopasowanych do Pani/Pana preferencji oraz w celu analizowania ruchu na stronie i zapewnienia funkcji społecznościowych (w zależności od zaznaczonych przez Panią/Pana preferencji).

3)    podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, w szczególności zapewnienia Pani/Panu dostępu do indywidualnego konta w Sklepie Internetowym oraz zarządzania tym kontem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

4)    zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów, urządzeń, części zapasowych oraz wyposażania gastronomicznego w sklepie internetowym i salonie firmowym, a także świadczenia usług w zakresie projektowania, montażu, szkolenia, serwisowania 
i organizowania pokazów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

5)    zapewnienie skutecznej komunikacji pomiędzy Panią/Panem a Administratorem przed zawarciem umowy, w okresie jej trwania oraz po jej zakończeniu, w tym udzielania na Pani/Pana żądanie informacji o usługach i produktach, wsparcia technicznego, obsługi zgłoszeń, składanych reklamacji i skarg oraz ocenie zakupionego towaru lub świadczonych usług, a także  udzielanie odpowiedzi na inne pytania i zgłoszenia kierowane do Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f  RODO  - w zależności od celu w jakim skierowane zostało zapytanie lub zgłoszenie;

6)    wykonywania obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych 
i przepisów o rachunkowości polegających m.in. na wystawianiu i przechowywaniu faktur oraz dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

7)    wypełniania zobowiązań, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych umów w terminie i formie przewidzianych odpowiednimi przepisami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

8)    udostępniania danych uprawnionym organom państwowym  w granicach i na podstawie przepisów prawa np. sądom, prokuraturom, organom ścigania, urzędom, które mogą dotyczyć Pani/Pan danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

9)    ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym związanych z zawartą umową lub z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10)    zapewnienia realizacji wewnętrznych potrzeb Administratora, związanych z analizą
 i rozwojem jego działalności, polegającej w szczególności na opracowywaniu zestawień, analiz i statystyk, planowaniu sprzedaży towarów i usług oraz prac rozwojowych 
w systemach informatycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

11)    archiwizowania i zabezpieczenia informacji oraz dowodów na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązków wynikających z RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

12)    zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Administratora, ochrony jego mienia oraz ochrony informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring wizyjny) w obiekcie siedziby Administratora (salonu firmowego i magazynu)  oraz terenu przed tym obiektem  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art.  222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

13)    marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, o którym mowa  w  art. 172, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933, 2581),  w tym  profilowania tj.: tworzenia Pani/Pana profilu poprzez dopasowanie Pani/Pana danych osobowych do zainteresowań, które ustalone zostaną na podstawie dokonywanych zakupów i przeglądanych treści w Serwisie Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, pod warunkiem uzyskania wcześniej Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

2.5.    OBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
W związku z prowadzoną działalnością Administratora odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1)    osoby i podmioty zewnętrzne, których usługi są niezbędne do zapewnienia właściwego wykonania zobowiązań wobec klientów oraz sprawnego funkcjonowania Administratora, w szczególności:
a)    pośredniczące w sprzedaży urządzeń i towarów;
b)    obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia teleinformatyczne;
c)    prowadzące działalność pocztową i kurierską;
d)    świadczące usługi księgowe, podatkowe, prawne i kadrowe lub serwisu i konserwacji systemu monitoringu wizyjnego;

2)    podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (organy ścigania, sądy i inne instytucje państwowe). Obowiązek ten wynika z obowiązujących norm prawnych, zgodnie z którymi Administrator może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych lub gdy udostępnienie tych danych jest niezbędne do zastosowania procedury prawnej, reakcji na roszczenie bądź podjęcie czynności prawnych czy też zabezpieczenia praw klientów jak również interesu publicznego.

2.6.    PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ.
 

Administrator nie będzie przekazywał ani zezwalał na przekazywanie Pani/Pana danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to niezbędne do realizacji celów ich przekazania, a przekazanie odbywać się będzie zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale V RODO,

2.7.    OKRES PRZECHOWYWANA DANYCH OSOBOWYCH.
1.    Okres przechowywania  danych osobowych przez Administratora uzależniony jest od celu ich przekazania. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane.

2.    Administrator  będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okresy jak poniżej:
1)    w przypadku przesyłania informacji o nowościach i wyprzedażach produktów dostępnych w Sklepie Internetowym – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą;    
2)    w przypadku udostępniania Pani/Panu treści gromadzonych w Serwisie Administratora – przez okres korzystania z Serwisu, a w przypadku wyrażenia zgody na użycie plików cookes – przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich usunięcia przez Panią/Pana;
3)    w przypadku zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tych umów;
4)    w przypadku rozpatrywania zgłoszonych przez Panią/Pana reklamacji, skargi i wniosków – do momentu rozpatrzenia reklamacji, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń (wynikających ze sprawy);
5)    w przypadku utrzymywania kontaktu z Administratorem przed zawarciem umowy, w okresie jej trwania oraz po jej zakończeniu – przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
6)    w przypadku wykonywania obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – do momentu wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).
7)    w przypadku ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – do momentu przedawnienia tych roszczeń zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa;
8)    w przypadku realizacji wewnętrznych potrzeb Administratora związanych z rozwojem jego działalności – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie do celów statystycznych;
9)    w przypadku wykorzystania monitoringu wizyjnego – przez okres wynikający 
z technicznych możliwości zastosowanych urządzeń rejestrujących obraz z kamer, nie dłużej jednak niż trzy miesiące od dnia nagrania;
10)    w przypadku marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w tym profilowania – do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

2.8.    INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH.

1.    Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

2.    Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy (np. umowy kupna-sprzedaży, umowy o oświadczenie usług), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na jej żądanie, przed zawarciem umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. W razie niepodania danych usługa nie będzie mogła być świadczona, sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona a reklamacja nie będzie mogła zostać przyjęta.

3.    Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

4.    Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tych celów.

2.9.    INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM 
O PROFILOWANIU.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
W celach opisanych podrozdziale 2.4 za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, Administrator dokonywać będzie profilowania Pani/Pan danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat Pani/Pana preferencji lub zainteresowań (np. badać, jaka oferta może Pani/Panu najbardziej odpowiadać). Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych.
Administrator zapewnia możliwość wniesienia sprzeciwu poprzez przekazanie informacji na adres ado@gastrochef.pl z wnioskiem o zaprzestanie profilowania.

2.10.    PRAWA OSÓB, KTÓRYCH  DANE DOTYCZĄ.
1.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

1)    prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3)    prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”);
4)    prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
5)    prawo do przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
6)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.    Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO. 

3.    W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw należy przesłać pisemny wniosek na adres  Administratorem, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

4.    Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informację o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.


2.11.    WNIESIENIE SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
1.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

2.    Bardzo prosimy, aby przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego skontaktowała się Pani/Pan z Administratorem w celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

 

III.    PLIKI COOKIES

3.1.    WSTĘP
1.    W trakcie wizyty na stronach internetowych Serwisu Administratora używana przez Panią/Pana przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje informacje zawarte 
w plikach cookies. Są one bezpieczne dla Pani/Pana komputera laptopa, smartfona, nie powodują zmian konfiguracyjnych oraz nie przenoszą wirusów lub niechcianego i złośliwego oprogramowania.

2.    Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane oraz przechowywane na Pani/Pana komputerze, laptopie lub smartfonie podczas wyświetlania stron internetowych Serwisu Administratora. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.    Podmiotem zamieszczającym na Pani/Pan komputerze, laptopie lub smartfonie pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4.    Za pośrednictwem plików cookies Administrator posiada możliwość zapoznania się 
z Pani/Pan preferencjami - poprzez analizę częstotliwości odwiedzin Serwisu oraz rodzajów  produktów, które najczęściej Pani/Pan oglądają. Analiza zachowań pomaga zrozumieć Pani/Pana oczekiwania oraz dostosować usługę do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii Administrator może zaprezentować Pani/Panu rekomendacje i inne treści dopasowane do Pani/Pana wymagań spośród dostępnych ofert, przedstawić takie – które najlepiej będą odpowiadały Pani/Pana potrzebom. 

3.2.    PLIKI COOKIES  WYKORZYSTYWANE W SERWISIE ADMINISTRATORA.
W swoim Serwisie Administrator wykorzystuje poniższe pliki cookies:

1)    ze względu na czas funkcjonowania: 

a)    cookies sesyjne: zwane plikami tymczasowymi, które pozostają na Pani/Pana komputerze, laptopie lub smartfonie do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończenia sesji  przeglądarki sesyjne pliki cookie są usuwane;

b)    cookies stałe:  pozostają na Pani/Pana komputerze, laptopie lub smartfonie przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich usunięcia przez Panią/Pana.

2)    ze względu na pochodzenie:

a)    własne (Administratora)  -  to pliki cookies umieszczone w Pani/Pana przeglądarce podczas odwiedzania strony Administratora. Tylko ta strona internetowa może je odczytać. Plików cookies własne wykorzystuje, w szczególności do:

-    zachowania przedmiotów w koszyku zakupowym, aby Pani/Pan wróci na stronę wiedział co chciał zakupić;

-    proponowania produktów podobnych, do tych które Pani/Pan już oglądał.

b)    pliki cookie stron trzecich – to pliki cookies umieszczone w Pani/Pana przeglądarce przez partnerów Administratora (stron trzecich ang. third parties cookies) odwiedzonych stron internetowych. Są to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Administratorem. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy do Pani/Pana preferencji i zwyczajów. Pliki „cookies” stron trzecich podlegają ich własnej polityce prywatności.

3)    ze względu na cel wykorzystania:
a)    niezbędne pliki cookie - zapewniają prawidłowe funkcjonowanie stron internetowych Serwisu  i możliwość wykorzystania ich podstawowych funkcji takich jak nawigacja 
na stronie i dostęp do jej bezpiecznych obszarów. Bez tych plików strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie. Niezbędne pliki cookie nie zbierają żadnych informacji 
w celach marketingowych i nie śledzą Pani/Pana działań na stronie internetowej -  są one zwolnione z obowiązku uzyskania Pani/Pana zgody (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne);
b)    preferencyjne  pliki cookie – umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym Pani /Pan się znajduje oraz dostosować określoną stronę internetową (rozmiar tekstu, czcionkę) 
i zapamiętać, czy odwiedzała Pani/Pan wcześniej Serwis Administratora. Te pliki cookies nie zbierają żadnych informacji w celach marketingowych i nie śledzą działań na stronie internetowej Serwisu ani na innych stronach internetowych;
c)    statystyczne pliki cookie - wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez Administratora. Pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej rejestrując dane statystyczne np.  ile razy Pani/Pan odwiedziła stronę internetową, 
a także daty pierwszej i ostatniej wizyty.  Odmowa zapisania na Pani/Pana komputerze lub smartfonie statystycznych plików cookie, spowoduje, że Pani/Pana wizyta nie będzie uwzględniana w naszych statystykach, ale jednocześnie nie ograniczy to dla Pani/Pana żadnych funkcjonalności Serwisu Administratora.
d)    marketingowe pliki cookie – stosowane są w celu śledzenia Pani/Pana na stronach internetowych Serwisu. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla Pani/Pana, a tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej. Odmowa zapisania plików cookie nie ograniczy żadnych funkcjonalności Serwisu Administratora.

3.3.    CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1)    zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz poprawy jego wydajności;

2)    ułatwienia nawigacji oraz dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu 
do Pani/Pan preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. 
Pliki te pozwalają w szczególności rozpoznać Pani/Pana komputer, laptop, smartfon
 i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną Pani/Pana indywidualnych potrzeb;

3)    tworzenia anonimowych statystyk użytkowania Serwisu, które pomagają zrozumieć 
w jaki sposób Pani/Pan korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4)    utrzymanie Pani/Pana sesji (po zalogowaniu), dzięki której Pani/Pan nie będą zmuszeni na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać login i hasło;

5)    zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności strony lub jej elementów;

6)    zbieranie - za pomocą Google Analytics - informacji o sposobie przeglądania stron Serwisu, popularności oraz użyteczności poszczególnych podstron oraz danych służących do personalizacji reklam np. wiek, płeć czy Pani/Pana zainteresowania, a także ich dopasowanie do treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing);

7)    zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści.

3.4.    ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES W SERWISIE ADMINISTRATORA.
1.    Zgoda na instalację plików cookie
Podczas Pani/Pana wizyty na stronie internetowej Serwisu Administratora zostanie wyświetlony panel  duńskiej firmy Cookiebot informujący, że wykorzystuje ona pliki cookies. 
Jeśli wybierze Pani/Pan opcję "Zezwól na wszystkie", będzie to oznaczać, że akceptuje Pani/Pan wszystkie pliki cookies, które są umieszczone na stronie internetowej oraz potwierdza, że zapoznała się z informacjami na temat plików cookies oraz celów 
ich stosowania, a także przypadków których dane zgromadzone z pomocą plików cookie są przekazywane naszym partnerom.   
 

Uwaga! 

W przypadku niezbędnych plików cookie Pani/Pana zgoda nie jest wymagana, ponieważ pliki tego rodzaju zapewniają pełne i nieprzerwane funkcjonowanie strony Administratora.

2.    Brak zgody na instalację plików cookie
Jeśli nie chce Pani/Pan, aby  pliki cookies Administratora były zapisywane na Pani/Pana komputerze, laptopie, smartfonie, może Pani/Pan wybrać opcję “Odmowa”. Wybierając 
tę opcję odrzuca Pani/Pan wszystkie pliki cookies, z wyjątkiem niezbędnych plików cookies, które stosuje się w Serwisie.

3.     Modyfikowanie ustawień plików cookie
Może Pani/Pan zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie, poprzez wybór odpowiedniego okienka na wyświetlonym panelu cookies tj.:
  ->  „Preferencje” - preferencyjne  pliki cookies,
  ->  „Statystyka”- statystyczne pliki cookies;
  -> „Marketing” - marketingowe pliki cookies.

Może Pani/Pan później w każdej chwili modyfikować swoje ustawienia, zaznaczając istniejące okienka lub usuwając istniejące odznaczenie. 

Uwaga!

Aby ustawienia zaczęły obowiązywać, może być konieczne odświeżenie strony.

4.    Anulowanie zgody
W każdym momencie może Pani/Pan zmienić wyrażone przez siebie zgody klikając 
w okienko „Zezwól na wybór”, a następnie  w ikonkę przedstawiająca „spinacz”, umieszczoną w lewym dolnym rogu  strony internetowej. Na miejscu spinacza ukaże się panel z okienkiem „Anulowanie zgody” . Na tym Panelu można również zapoznać się z aktualnym ustawieniami plików cookies oraz zmienić swoje zgody.

3.5.    ZARZĄDZANIE  PLIKAMI COOKIES W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH 
1.    Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” i innych podobnych technologii na Pani/Pana komputerze lub smartfonie. Niemniej jednak może Pani/Pan w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień dotyczących plików cookies . 

2.    W najpopularniejszych przeglądarkach Pani/Pan może:
1)    zezwolić na wszystkie „cookies”, co pozwoli na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez Serwis Administratora;
2)    określić ustawienia dotyczące konkretnych wybranych przez Panią/Pana witryn;
3)    usunąć istniejące pliki cookies;
4)    zablokować wszystkie  pliki cookies.
3.    W przypadku, gdy Pani/Pan nie dokonana zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie ustawień cookies, pliki te będą zamieszczone na Pani/Pana komputerze lub smartfonie.

4.    Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z Serwisu Administratora lub z niektórych jego funkcji.

5.    W przypadku zablokowania przez Panią/Pana w swojej przeglądarce cookies wszystkie udogodnienia przestaną funkcjonować np.:
1)    Pani/Pan koszyk w  Sklepie Internetowym nie będzie pamiętał przedmiotów, jakie wybrałeś;
2)    formularze logowania oraz pola haseł nie będą pamiętały Pani/Pana danych; 
3)    strony internetowe nie będą pamiętały Pani/Pan ustawień języka, strefy czasowej, preferencji co do rozdzielczości ekranu, co utrudni Pani/Panu korzystanie z nich;
4)    większość reklam będzie niedopasowana do Pani/Pana zainteresowań, zwyczajów czy preferencji.

6.    Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są 
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informację jak zarządzać plikami cookies znajdzie Pan/Pani zwykle w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub na poniższych stronach:
1)    Cookies w przeglądarce Chrome
2)    Cookies w przeglądarce Firefox
3)    Cookies w przeglądarce Opera
4)    Cookies w przeglądarce Safari

Uwaga!
Jeżeli Pani/Pan, po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chce  żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej komputera, laptopa lub  smartfona, powinny być one każdorazowo usunięte z przeglądarki po zakończeniu wizyty 

w Serwisie.

 

IV.    ZABEZPIECZENIE DANYCH
 

1.    Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z najwyższą starannością ich ochrony z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają  bezpieczeństwa tych danych, w szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, kradzieżą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.    Dbając o ochronę Pani/Pana danych osobowych Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa danych, m.in. poprzez:
1)    szkolenie swoich pracowników i budowanie świadomości w obszarze ochrony danych osobowych;
2)    dopuszczanie do przetwarzania danych wyłącznie pracowników posiadających stosowne upoważnienie, przy jednoczesnym złożeniu przez nich oświadczenia o zachowaniu poufności;
3)    wdrożenie systemów i zabezpieczeń, które mają zapewnić poufność, integralność 
i dostępność danych;
4)    nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych, w szczególności kontrolę tego jakie dane oraz w jakim zakresie pozyskuje, a także komu je ewentualnie przekazuje;
5)    współpracę z firmami zewnętrznymi, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich standardów bezpieczeństwa.

3.    Z każdą firmą zewnętrzną, która ma dostęp do Pani/Pana danych osobowych, jeśli jest to wymagane, Administrator zawiera umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie, z którą są one zobowiązane zapewnić ich poufność.  

 

V.    USTALENIA KOŃCOWE
 

1.    Serwis Administratora zawiera odnośniki do zewnętrznych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności i przetwarzania danych obowiązujące na tych stronach. Niniejsza Polityka dotyczy tylko stron funkcjonujących pod adresami: https://gastrochef.pl/  i  https://www.gastronomiczne.pl/.

2.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych oraz utrzymania 
w aktualności i przejrzystości procedur i polityk w Administratora niniejsza Polityka będzie regularnie analizowana i zmieniana. 

3.    Na zmiany Polityki może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisu Administratora.

4.    O zmianach w Polityce Administrator będzie informował na swoich stronach internetowych: https://gastrochef.pl/  i  https://www.gastronomiczne.pl/.

5.    W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt z Administratorem.

6.    Modyfikacja, publikacja, kopiowanie i dystrybucja w całości lub części niniejszej Polityki, bez uprzedniej zgody GastroChef Łukasz Urban – są zabronione.

7.    Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 14.06.2023 r.